अघिल्लो सामग्रीमलामी गएका एक जना खोलामा गायव
यसपछिको सामग्रीबाघको आक्रमण बाट एक जना घाईते